Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac informácií k spracovaniu cookies.

Prejsť na navigáciu

Úplné znenie pravidiel projektu ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ

(ďalej aj ako ,,Pravidlá'')

Účelom tohto dokumentu je stanovenie pravidiel projektu ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ (ďalej aj ako "Projekt").

CIEĽ PROJEKTU

Cieľom projektu ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ je zvýšiť úroveň vedomostí a podporiť správne triedenie odpadov v inštitúciách a v prostredí, v ktorom žijeme. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa je osveta v oblasti zodpovedného využívania materiálov, produktov a energií, kontrola nastavených procesov v organizácii v súlade so šetrným prístupom k svojmu okoliu a k životnému prostrediu. Projekt je určený organizáciám, obciam, školám a verejnosti (pre verejnosť budú platiť osobitné pravidlá).

1. ORGANIZÁTOR PROJEKTU

Organizátorom medzinárodného environmentálneho Projektu je oprávnená spoločnosť ENVI - PAK, a. s., so sídlom v Bratislave, Galvaniho 15/A, PSČ 821 04, IČO: 35 858 010, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3128/B (ďalej len ,,Organizátor''). Organizátor je oprávnenou organizáciou, ktorá poskytuje odborné legislatívne a poradenské služby v odpadovom hospodárstve, finančne podporuje systém zberu odpadov z obalov v mestách a obciach v SR, organizuje a podporuje vzdelávacie projekty zamerané na propagáciu triedeného zberu odpadov a ochranu životného prostredia, čoho súčasťou je aj Projekt.

2. DOBA A MIESTO KONANIA PROJEKTU

Začiatok realizácie Projektu: 1. júl 2014

Miesto realizácie Projektu: územie Slovenskej republiky

3. ÚČASTNÍCI PROJEKTU

Projektu sa môže zúčastniť každá organizácia, obec a škola so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá na internetových stránkach www.zodpovednaspolocnost.sk (ďalej aj ako ,,web stránka'') riadne a úplne vyplní registračný formulár (ďalej aj ako ,,účastník''). Po riadnom a úplnom vyplnení registračného formulára obdržíte na emailovú adresu uvedenú v registračnom formulári žiadosť o environmentálny audit.

Environmentálny audit zisťuje, ako pristupujete k triedeniu odpadu a šetreniu prírodných zdrojov a vyhodnocuje úroveň vašej environmentálnej zodpovednosti.

Environmentálny audit bude prebiehať prostredníctvom všetkých alebo vybraných aktivít:

- vyplneného dotazníka účastníkom, ktorý mu bude doručený na ním uvedenú emailovú adresu,

- environmentálneho auditu vykonaného Organizátorom po predchádzajúcej dohode s účastníkom,

- písomného environmentálneho testu určeného jednotlivcom v organizácii, škole, obci,

- prednášky o spôsobe triedenia odpadu a ochrane životného prostredia.

Záujemcovia o účasť v Projekte sa zaväzujú vytvoriť podmienky pre audit, ktorý vykonáva Organizátor, čo znamená:

- vytvoriť časový rámec na vykonanie environmentálneho auditu, testu, prednášky,

- zabezpečiť vstup do priestorov organizácie, miestneho/mestského úradu či školy,

- poveriť zodpovednú osobu, ktorá bude audítorov sprevádzať, zodpovie otázky týkajúce sa environmentálneho auditu, zabezpečí dokumentáciu súvisiacu s environmentálnym auditom a komunikáciu počas celého trvania účasti účastníka v Projekte.

Na základe výsledkov environmentálneho auditu vás Organizátor do 10 pracovných dní odo dňa vykonania environmentálneho auditu informuje elektronickou poštou o úspešnosti či neúspešnosti základnej úrovne alebo rozšírenej úrovne certifikácie. Informáciu si účastník nájde aj vo svojom konte na web stránke projektu.

Podmienkou pre získanie certifikátu základnej úrovne je minimálne 55 % úspešnosť environmentálneho auditu vyhodnoteného na základe bodovania uskutočneného Organizátorom. Pri rozšírenej úrovni certifikátu ide o minimálne 75 % úspešnosť environmentálneho auditu vyhodnoteného na základe bodovania uskutočneného Organizátorom a aktívna účasť či organizácia vlastných enviro-projektov a enviro-aktivít. V súlade s týmito Pravidlami budete ako účastník vyrozumený o udelení certifikátu Zodpovedná organizácia, Zodpovedná obec, Zodpovedná škola a vaša organizácia, obec, škola bude uverejnená v zozname Zodpovedných na web stránke Projektu. Od tohto momentu môžete využívať propagačné materiály, ktoré vám budú poskytnuté do desiatich pracovných dní v elektronickej podobe a do tridsiatich pracovných dní zaslané poštou.

Základná úroveň certifikátu vyžaduje min. 55 % úspešnosť environmentálneho auditu, vyhodnoteného na základe bodovania uskutočneného Organizátorom, automaticky je pridelená držiteľom certifikátu ISO 14001:2004 Systém environmentálneho manažérstva.

Iné certifikáty súvisiace s oblasťou environmentálnej zodpovednosti zvyšujú úspešnosť uchádzača.

Rozšírená úroveň certifikátu je udeľovaná účastníkom, ktorí spĺňajú 75 % úspešnosť environmentálneho auditu vyhodnoteného na základe bodovania uskutočneného Organizátorom a zároveň vyvíjajú ďalšie aktivity v oblasti ochrany životného prostredia.

Platnosť certifikátu je časovo obmedzená, certifikát platí max. 3 roky. Dĺžka platnosti certifikátu závisí od úrovne nastavených environmentálnych procesov v organizácii, obci, škole a určí ju Organizátor.

Organizátor si vyhradzuje právo zisťovať a kontrolovať stav úrovne environmentálnej zodpovednosti u zapojených účastníkov počas celého trvania Projektu, t. j. od elektronickej registrácie až po koniec platnosti nadobudnutého certifikátu.

Kontrola stavu úrovne environmentálnej zodpovednosti môže prebiehať námatkovo v období účasti organizácie, obce, školy v Projekte v spolupráci so zodpovednou osobou.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA A ÚČASTNÍKOV PROJEKTU

Účasť v Projekte je dobrovoľná, účastník môže svoju účasť v Projekte kedykoľvek zrušiť, a to odoslaním informácie o zrušení účasti emailom na adresu pr@envipak.sk.

Odvoz triedeného odpadu a zakúpenie zberných nádob na triedený odpad si zaisťujú účastníci sami na vlastné náklady. Organizátor nepreberá za účastníkov Projektu žiadne iné záväzky a tí nemajú nárok na akékoľvek iné plnenie zo strany Organizátora, než to, ktoré je výslovne uvedené v týchto Pravidlách. Účasť v Projekte nie je možné vymáhať právnou cestou.

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodovať podľa svojho uváženia o všetkých otázkach týkajúcich sa Projektu. Organizátor si vyhradzuje právo odložiť, prerušiť, akokoľvek zmeniť alebo zrušiť Projekt.

Účastníci sú povinní dodržiavať podmienky pre získanie certifikátu a účasti v Projekte po celú dobu trvania platnosti certifikátu.

Organizátor ENVI - PAK, a. s. vydá účastníkovi certifikát na základe údajov, ktoré mu poskytol účastník Projektu. Účastník je zodpovedný za pravdivosť a aktuálnosť poskytnutých údajov. 

Organizátor je oprávnený uskutočňovať u účastníka Projektu kontrolu dodržiavania podmienok pre ich zapojenie sa do Projektu. Účastníci sú povinní Organizátorovi kontrolu umožniť a poskytnúť mu nevyhnutnú súčinnosť. Pokiaľ účastník neumožní Organizátorovi kontrolu alebo Organizátor zistí, že v spoločnosti účastníka nie sú dodržiavané podmienky pre zapojenie sa do Projektu, vyradí účastníka z Projektu. V takom prípade sa účastník nedostane do zoznamu Zodpovedných alebo bude zo zoznamu vymazaný a bude povinný vrátiť Organizátorovi originál certifikátu Zodpovedná organizácia, Zodpovedná obec, Zodpovedná škola a nálepku Zodpovedná organizácia, Zodpovedná obec, Zodpovedná škola, ktorá je určená na nalepenie na vstupné dvere do organizácie či školy, v prípade obce na vstupné dvere mestského/miestneho úradu.

Odobratie certifikátu Organizátorom nastáva v prípade ak účastník Projektu nedodržiava podmienky pre danú úroveň certifikátu. V prípade závažného porušenia alebo dlhodobého neplnenia Pravidiel Projektu má Organizátor Projektu právo na odobratie certifikátu a vymazanie účastníka z webovej stránky Projektu ZODPOVEDNÁ SPOLOČNOSŤ.

Závažným porušením alebo dlhodobým neplnením Pravidiel sa rozumie zníženie stavu environmentálnej zodpovednosti oproti úrovni uvedenej v environmentálnom audite, resp. nesplnenie odporúčaní Organizátora. 

Odobratie certifikátu Organizátorom nastáva samozrejme aj v prípade, keď účastník Projektu závažne poruší všeobecne zaväzujúce pravidlá environmentálneho správania, ako napríklad nedodržiavanie legislatívy.

Všetci účastníci Projektu sú týmito Pravidlami viazaní. Ostatné vzťahy výslovne neupravené týmito Pravidlami sa riadia príslušnou legislatívou Slovenskej republiky.

 

V Bratislave, dňa 1. júl 2014 

logo
Včelobal

Spoločnosť BIOnum s.r.o. - Včelobal sú ručne vyrobené obrúsky z vosku od slovenských včelárov - 100% prírodné obaly na potraviny ručne vyrobené na Slovensku. Voskované obrúsky a vrecká sú funkčnou alternatívou jednorazovej plastovej fólie.

www.vcelobal.sk 

logo
Metlife Slovensko

Poisťovňa MetLife poskytuje na slovenskom poistnom trhu široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia, je známa finančnou istotou, dlhodobými skúsenosťami v tomto odvetví, profesionálnym prístupom ku klientom, vysokou kvalitou a spektrom poskytovaných služieb a v neposlednej miere aj finančnou disciplínou. Spoločnosť sa na Slovensku stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. www.metlife.sk


logo
Orange Slovensko

je najväčší mobilný operátor na Slovensku. Zároveň je poskytovateľom pevných sietí a verejnej dátovej služby prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí.

www.orange.sk

Čítaj viac o ich zodpovednom prístupe…

logo
Slovenské elektrárne Mochovce

sú bezpečným, spoľahlivým, efektívnym a konkurencieschopným výrobcom elektriny s dominantným postavením na elektroenergetickom trhu v SR.

www.seas.sk

Čítaj viac o ich zodpovednom prístupe…  

logo
TOMRA Sorting s.r.o.

je globálnym lídrom v triediacich technológiách používaných v recyklácii, potravinárstve, špeciálnych produktoch a ťažbe surovín. Vyrába sofistikované a inovatívne strojárske stroje a triediace linky na báze senzorov pre optimálnu produktivitu zdrojov.

www.tomra.com 

Čítaj viac o ich zodpovednom prístupe…  

logo
TCHIBO SLOVENSKO

ponúka predaj kávy, kávových doplnkov, kávovarov, výrobníkov ľadu, zmrzlinovačov, oblečenia, spodnej bielizne, kozmetiky, prípravkov starostlivosti o telo, pokožku a vlasy, dekoratívnej kozmetiky. Ďalej predaj obuvi, príslušenstva k manikúre a pedikúre, domácich potrieb, či riadov.

www.tchibo.sk 

Čítaj viac o ich zodpovednom prístupe… 

logo
Knauf Bratislava

vyrába stavebné systémy. Tieto systémy zjednodušujú projektovanie aj samotnú výstavbu a ponúkajú zmysluplné a kompletné riešenia.

www.knauf.sk

Čítaj viac o ich zodpovednom prístupe…  

logo
Bramac - strešné systémy, spol. s r.o.
líder na trhu strešných systémov.

www.bramac.sk

logo
Heineken Slovensko, a.s.

výrobca a predajca piva a sladu. Najväčšia pivovarnícka skupina v Európe a tretia najväčšia na svete.

www.heineken.com

logo
VEPOS - SKALICA

zaisťuje kompletný servis komunálnych služieb pre mestá a obce v oblasti nakladania s odpadmi, údržby mestskej zelene, verejného osvetlenia, komunikácií a chodníkov.

www.vepos.sk

logo
KINEX KLF

zaoberá sa vývojom a výrobou radiálnych jednoradových guľkových a valčekových ložísk a ich komponentov pre strojársky a koľajový priemysel a výrobou obrábacích strojov a špeciálneho náradia.

www.kinex.sk

logo
Obal - Servis

Poskytuje služby v oblasti balenia hotových výrobkov určených na prepravu, zaoberá sa výrobou drevených prepravných obalov a predajom obalových materiálov. Poskytuje servis pracovných strojov určených na balenie a manipuláciu s tovarom.

www.obalservis.sk

logo
Nestlé Slovensko

Nestlé Slovensko, s. r. o., popredná svetová potravinárska firma, pôsobiaca v oblasti výživy, zdravia a zdravého životného štýlu.

www.nestle.sk

logo
Canon Slovakia

Canon je celosvetový líder v zobrazovacích produktoch a riešeniach pre digitálne domáce použitie a kancelárie.

www.canon.sk

Čítaj viac o ich zodpovednom prístupe…  

logo
Nutricia

Spoločnosť Nutricia pôsobí v Českej a Slovenskej republike v oblasti dojčenskej a detskej výživy a klinickej výživy. Spoločným cieľom je poskytovať vysoko kvalitné produkty podporujúce zdravie spotrebiteľov.

www.nutricia.sk

9. 8. 2022Trenčiansky samosprávny kraj sa teší certifikátu Zodpovednej organizácie

tskZelená Župa – Trenčiansky samosprávny kraj sa v júni 2022 zapojila do projektu Zodpovedná spoločnosť, prešla kompletným environmentálnym auditom zo strany spoločnosti ENVI - PAK a získala certifikát základnej úrovne. 

1. 8. 2017Spoločnosť Subitis Auxilium, o.z. získala certifikát základnej úrovne

cropped-subitis-auxilium-logo-2Občianske združenie Subitis Auxilium je cielene zameraný na obete domáceho násilia, ženy a matky s deťmi, ktoré sa ocitli v zložitej životnej situácii. Zároveň zdôrazňuje potrebu zvýšiť úsilie ochrany žien pred násilím a jeho dôsledkami, pretože násilie nie je nikdy súkromnou záležitosťou, je vždy verejným problémom, ktorý nemožno tolerovať.